Inicjatywa Awangarda – nowe możliwości dla Małopolskich firm, klastrów i jednostek naukowych

Województwo Małopolskie jest członkiem Stowarzyszenia Inicjatywa Awangarda (IA). Jest to stowarzyszenie zrzeszające innowacyjne i wysoko rozwinięte regiony Unii Europejskiej, które nadają ton i wyznaczają kierunki rozwoju i wzrostu gospodarczego UE. Celem działania IA jest wsparcie rozwoju przemysłu w Unii Europejskiej, dzięki współpracy gospodarczej w obszarach inteligentnych specjalizacji. Współpraca poprzez sieciowanie w ramach regionów partnerskich uczestniczących w Inicjatywie Awangarda daje szerokie możliwości dla przedsiębiorców w zakresie możliwości finansowania i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych i innowacyjnych, w tym w udziale w Programie Ramowym Horyzont Europa, który jest największym w historii europejskim programem na rzecz badań i innowacji.

W ramach inicjatywy realizowanych jest siedem Projektów Pilotażowych, z których dwa ostatnie uruchomiono w 2021 roku:

 1. Biogospodarka – ma na celu promowanie w Europie rozwoju nowych łańcuchów wartości opartych na biomateriałach, przez podjęcie działań pilotażowych i demonstracyjnych, często na poziomie regionalnym lub w regionach sąsiadujących. Małopolska jest uczestnikiem tego działania pilotażowego poprzez Klaster LifeScience Kraków.
 2. Wydajna i Zrównoważona Produkcja (ESM) – koncentruje się na rozwoju europejskiej sieci fabryk pilotażowych w obszarze wydajnej i zrównoważonej produkcji. Ma na celu utrzymanie konkurencyjności europejskiego sektora produkcji, poprzez umożliwienie wykorzystania innowacyjnych skutecznych technologii, metod, procesów i standardów produkcji w Europie, przyczyniających się do zmniejszenia zanieczyszczenia i zużycia energii oraz ułatwiających inteligentne wykorzystanie zasobów. Małopolska jest uczestnikiem tego działania pilotażowego poprzez działania Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i Krakowskiego Parku Technologicznego.
 3. Produkcja wysokiej klasy dzięki drukowi 3D – Technologie drukowania 3D są jednymi z najbardziej obiecujących technologii produkcyjnych. Ich potencjał w inteligentnej produkcji oraz wydajnych procesach otwiera różnorodne perspektywy. Europa posiada olbrzymi potencjał by stać się światowym liderem w rozwoju i wdrażania tych technologii. Jednakże, asymilacja rozwiązań druku 3D przez przedsiębiorstwa musi być nadal rozwijana. W tej perspektywie, projekt pilotażowy dąży do połączenia istniejących inicjatyw regionalnych, począwszy od zidentyfikowania komplementarności. Małopolska jest uczestnikiem tego działania pilotażowego poprzez Klaster LifeScience Kraków.
 4. Zaawansowana produkcja do zastosowań energetycznych w trudnych warunkach środowiskowych – ma na celu promowanie współpracy międzyregionalnej w rozwoju przemysłu i technologii wśród europejskich spółek produkujących sprzęt i komponenty na potrzeby morskich źródeł energii odnawialnej, takich jak energia z fal morskich i morskie elektrownie wiatrowe oraz pozyskiwania energii w trudnych warunkach podmorskich i podziemnych, takich jak odwierty w celu pozyskania ropy naftowej i gazu. Projekt pilotażowy ma na celu pomóc większym przedsiębiorstwom wzmocnić łańcuchy dostaw łącząc je z innowacyjnymi MŚP w całej Europie, a także zapewniając mniejszym spółkom nowych klientów, tak by mogły rozszerzyć swoją działalność.
 5. Nowe produkty wspomagane nanotechnologią – stawia sobie za zadanie połączenie regionów w celu budowy przemysłowego ekosystemu w nanotechnologii i stworzenia pilotażowych obiektów produkcyjnych dla produktów opartych na nanomateriałach. Produkty te mogą być oparte o syntezę nanomateriałów i nanokomponentów, które można zintegrować z odpowiednimi zastosowaniami technicznymi w szerokich obszarach takich jak odzież, samochody, okna, komputery, wyświetlacze, kosmetyki i lekarstwa.
 6. Sztuczna Inteligencja (SI) – silna koncentracja na zastosowaniach SI w rzeczywistych przypadkach wykorzystania, co jest wyraźnym priorytetem całego partnerstwa międzyregionalnego, które jest zaangażowane we wspieranie wdrażania technologii AI łączących wiedzę, kompetencje i zdolności zainteresowanych stron, w celu przyspieszenia procesów innowacyjnych firm, MŚP, skupiając się na trzech głównych celach: konkurencyjność i dochody, pracownicy, środowisko społeczne i ekosystemy. Małopolska jest obecna w tym obszarze, przy wiodącej roli Krakowskiego Parku Technologicznego
 7. Personalizacja opieki zdrowotnej w kierunku inteligentnej opieki zdrowotnej – Inteligentne zdrowie – celem jest wykorzystanie potencjału medycyny spersonalizowanej w ramach platform S3 poświęconych modernizacji przemysłowej. Ten projekt pilotażowy przeniesie program wdrażania medycyny spersonalizowanej na wyższy poziom, jednocześnie przekształcając połączone europejskie przemysłowe łańcuchy wartości. Regiony partnerskie stworzyły już solidne ekosystemy łączące wiedzę biomedyczną, technologiczną i opartą na danych. Połączenie tych ekosystemów pozwoli osiągnąć wyższą wartość dodaną i przyspieszy wdrażanie medycyny spersonalizowanej; zrealizuje innowacyjne podejście do zdrowia i opieki w Europie.

Dla małopolskich firm członkostwo Małopolski w IA stwarza możliwości rozwoju, szczególnie ważnego podczas odbudowy regionalnej gospodarki po kryzysie związanym z COVID-19. Są to przede wszystkim:

 • możliwość współpracy małopolskich firm i instytucji naukowych w ramach Projektów Pilotażowych i Działań Demonstracyjnych IA, w tym budowanie partnerstw umożliwiających korzystanie ze środków finansowych UE,
 • możliwość obniżenia kosztów testowania i certyfikowania nowych technologii według skali TRL;
 • udział w konferencjach, spotkaniach kojarzących partnerów w różnych krajach, mających na celu budowanie nowych paneuropejskich partnerstw,
 • dostęp do technologii i rozwiązań, wypracowanych przez członków IA, którymi chcą się podzielić firmy i instytucje naukowe zaangażowane w poszczególne działania pilotażowe,
 • promowanie i rozwijanie własnych technologii – jeśli np. jakaś małopolska technologia zostanie spopularyzowana, to firmy ją propagujące w pierwszej kolejności będą mogły na tym skorzystać, a co za tym idzie, powstaną nowe, paneuropejskie rynki zbytu,
 • proponowanie własnych Projektów Pilotażowych i Działań Demonstracyjnych (firmy, klastry i jednostki naukowe z Małopolski mają możliwość rozwijania własnych pomysłów w ramach branżowej współpracy międzynarodowej za pośrednictwem proponowanych przez siebie Projektów Pilotażowych i Działań Demonstracyjnych),
 • szansa na rozwój przemysłu w ramach silnych klastrów.

Mając na uwadze coraz głębsze eksplorowanie potencjału Małopolski Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki UMWM ogłosił w 2021 r. konkurs pn. „Międzynarodowa współpraca przemysłu w obszarach Inteligentnych Specjalizacji (Inicjatywa Awangarda)”. Wyłonione w konkursie podmioty: Fundacja Inteligentna Małopolska oraz Krakowski Park Technologiczny (KPT) zaproponowały rozwijanie współpracy z IA w Projektach: Sztuczna Inteligencja oraz Wydajna i Zrównoważona Produkcja.

W związku z czym zachęcamy małopolskie podmioty do kontaktu celem eksploracji możliwości współpracy w tych obszarach tematycznych.

Zachęcamy również do lektury specjalnego wydania e-magazynu „Bliżej Brukseli” poświęconego Stowarzyszeniu Inicjatywa Awangarda, który jest dostępny pod linkiem: https://www.malopolska.pl/publikacje/blizej-brukseli/blizej-brukseli-inicjatywa-awangarda-wydanie-specjalne oraz do obejrzenia filmu informacyjnego, przygotowanego przez Departament SG: https://youtu.be/CWYRCtO21cI

Komentarze są wyłączone.