Bartosz Majchrzak (onsite)

Bartosz Majchrzak  doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Kierownik Katedry Nauki Administracji i Ochrony Środowiska WPiA tego Uniwersytetu, adiunkt Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, adwokat (Izba Adwokacka w Warszawie). Specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania administracyjnego ogólnego i innych procedur przed organami administracji publicznej, relacji ustrojowych między organami państwa, prawa budowlanego oraz aksjologii prawa publicznego. Autor około 80 publikacji naukowych, współautor podręczników uniwersyteckich poświęconych postępowaniu administracyjnemu i nauce administracjiWykonawca licznych ekspertyz prawnych, w tym realizowanych na zlecenie podmiotów publicznych (Miasta Kielce, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej czy Poczty Polskiej S.A.). Prelegent podczas wielu konferencji naukowych, organizowanych m.in. przez Trybunał Konstytucyjny, Rzecznika Praw Obywatelskich, Naczelny Sąd Administracyjnych, Senat RP, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Instytut Nauk Prawnych PANInstytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.