Dr hab. Adam Drobniak (online)

Doktor habilitowany w dyscyplinie ekonomia i finanse, specjalność studia miejskie i regionalne, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Kierownik Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych. Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. Członek PAN – Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz Regional Studies Association (RSA). Specjalizacja: programowaniem nowych koncepcji rozwoju, w szczególności transformacji oraz rezyliencji miast i regionów poprzemysłowych.

Współautor oraz koordynator prac nad Krajowym Planem Sprawiedliwej Transformacji. Autor 150 prac naukowych, w tym monografii, artykułów, redakcji oraz ponad 80 prac na rzecz gospodarki, w tym opracowań eksperckich w zakresie: opinii, diagnoz, strategii, programów, badań ewaluacyjnych (m.in.: Strategia rozwoju województwa śląskiego (2020), Strategia rozwoju – Jaworzno 2030 (2019), Strategia rozwoju Zabrza 2030 (2018), Strategia rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (2018), Program rozwoju gospodarczego Katowic 2017-2027 (2017); Strategia budowania wzajemnego partnerstwa w kontekście zagospodarowania wskazanych terenów poprzemysłowych Mysłowic, Jaworzna, Sosnowica (2015); Strategia rozwoju Katowic (2015), Analiza społeczno-ekonomiczna Katowic wraz z wyznaczeniem obszarów do rewitalizacji i analizą strategiczną (2015); Raport o stanie miasta Katowice (2014); Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej (2012).

Członek Sądu Konkursowego RegioStar z ramienia Komisji Europejskiej w kategorii ‘Smart industrial transition’ (2020), przewodniczący Grupy Tematycznej ‘Sprawiedliwa Transformacja’ powołanej przez Ministra Klimatu (2020); doradca miast: Katowice, Zabrze, Jaworzno. Kierownik projektów badawczych NCN i RSA.