Mirosław Pawełczyk (onsite)

Profesor w Instytucie Nauk Prawnych, Dyrektor Centrum Badawczego Uniwersytetu Śląskiego. Zarządzający w Kancelarii Pawełczyk, Przewodniczący Zespołu w Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych, sędzia Sądu Giełdowego, Sądu Arbitrażowego przy Prokuratorii Generalnej, Sądu Polubownego przy KDPW oraz Trybunału Arbitrażowego przy PKOL.

Professor at the Institute of Legal Sciences and Director of the Research Centre of the University of Silesia. Managing Partner at Pawełczyk Law Firm, Chairman of the Panel on the Commission on Reform of Corporate Governance at the Ministry of State Assets, judge at the Stock Exchange Court, judge at Court of Arbitration at the General Prosecutor’s Office General Counsel to the Republic of Poland, judge at Court of Arbitration at the National Securities Depository and judge at the Court of Arbitration at the Polish Olympic Committee.