Paweł Sobczyk (onsite)

Dr hab. nauk prawnych w zakresie prawa. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Kierownik Katedry Nauk o Państwie i Prawie, Koordynator Centrum Badań nad Prawami Podstawowymi, Zastępca Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Członek kilku towarzystw naukowych, komitetów naukowych i redakcyjnych (m.in. „Przegląd Sejmowy”). Autor: ponad 100 publikacji naukowych, ponad 30 ekspertyz i opinii prawnych, ponad 70 recenzji wydawniczych. Zainteresowania naukowe (w klasycznym ujęciu): prawo konstytucyjne, prawo wyznaniowe, prawa człowieka. Najnowsze pasje naukowe: aksjologia prawa, multicentryczność systemów prawnych, zasada sprawiedliwości